POROBASE – Zakladanie stavieb na vystuženej penobetónovej doske

POROBASE – konštrukcia plošného základu obytnej stavby využívajúca osvedčený penobetón v modifikácii FC 500CB.
Je určená hlavne pre zakladanie rodinných domov, resp. jedno a dvojpodlažných stavieb bez nutnosti výkopu základových pásov umiestnených v rôznych teplotných oblastiach. Táto konštrukcia výrazne redukuje potrebu výkopových prác a odvozu vykopanej zeminy. Použitím konštrukcie POROBASE je vo veľkej miere možné eliminovať nepriaznivé vplyvy podložia s nízkou mierou únosnosti. Podkladová vrstva z penobetónu zabezpečuje dlhodobú stabilitu základovej dosky.

POROBASE

POROBASE – podkladová vrstva nahrádza vrstvu zhutneného kameniva, min. hrúbka v každom mieste plochy pôdorysu stavby býva spravidla 200 mm, pokiaľ realizačný projekt neurčí inak. Maximálna hrúbka nie je obmedzená. V závislosti od požadovanej únosnosti navrhuje hrúbku a tiež spôsob vystuženia autorizovaný inžinier pre oblasť statiky pozemných stavieb. Dilatačné škáry nie sú potrebné pri pôdorysných rozmeroch stavby do 12x12m.
FC 500CB je zakázané hutniť pomocou vibrácie, povrch sa zarovnáva strhávacou latou, prípadne sťahovacou tyčou (ako pri anhydrite, hladenie nie je potrebné).

Vlastnosti vnútorného prostredia

 • Teplota vzduchu θai = 20°C (pre trvalý pobyt ľudí),
 • Relatívna vlhkosť ϕi = 50 %,
 • Teplota pod podlahou na rastlom teréne θpdl = 5 °C,
 • Kritická povrchová teplota na vznik plesní – obvodové steny θsi,N = 12,62 °C,
  • pre neprerušované vykurovanie θsi,N = 13,12 °C,
  • pre prerušované vykurovanie s poklesom vnútor. vzduchu do 10 K θsi,N = 13,62 °C,
 • Súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch hi = 10 W/ (m2.K), smer tepelného toku nahor, resp. Rsi=0,10m2.K/W
 • Súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch hi = 8 W/ (m2.K), smer tepelného toku vodorovne, resp. Rsi=0,13m2.K/W
 • Súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch hi = 6 W/ (m2.K), smer tepelného toku nadol, resp. Rsi=0,17m2.K/W

Penobetón ako výplň pásových základov a podláh občianskych stavieb (Penobetón FC 300CB – 500CB)

Penobetón rady CB bol vyvinutý pre zhotovenie vrstiev, vyrovnávajúci akékoľvek nerovnosti podkladu podláh občianskej stavby, prípadne na vyplnenie akejkoľvek dutiny. Vyznačuje sa rovnorodými vlastnosťami v celej ploche. Nahrádza doskové materiály ukladané medzi inštalačné rozvody pripevnené k povrchu stropu a tým sa priamo znižuje nadspotreba materiálu pre zhotovenie roznášacej vrstvy. penobetóny radu CB sú určené pre všetky typy občianskych stavieb so stropmi železobetónovými, keramickými alebo klenbovými, pre novostavby alebo rekonštrukcie.