Penobetón a jeho kvalita

Spotreba penobetónu rok od roku rastie. V oblasti podláh je v pozícii osvedčeného materiálu, ktorý výrazne zrýchľuje a zjednodušuje realizáciu podlahy ako takej. Ďalšie aplikácie tohto výplňového, tj. nie konštrukčného,  stavebného materiálu iste nenechajú na seba dlho čakať.

Vzhľadom na rozsah jeho výroby, rádovo desiatky tisícok m3 ročne, je potrebné poznať problematiku hodnotenia jeho kvality pri výrobe ako aj podmienok jeho používania.

Rozlišovanie

Ako je už obecne známe, penobetón patrí do skupiny pórobetónov s prirodzeným tuhnutím. Vyznačuje sa veľkým obsahom vzduchových pórov v jednotke objemu. Vzduchové póry zabezpečujú nízku objemovú hmotnosť penobetónu. Najlepším a praxou overeným spôsobom jeho výroby je výroba priamo na stavbe bez nutnosti jeho prevozu.

Penobetóny sú obecne rozlišované podľa objemových hmotností. Túto je možné považovať za hlavné kritérium rozlišovania. Objemovú hmotnosť je potrebné sledovať na mieste uloženia. Od objemovej hmotnosti závisí ekonomika výroby penobetónu. Nízke objemové hmotnosti majúc nízky obsah suchých komponentov sú z pohľadu výroby najmenej nákladové. Zjednodušene sa dá povedať, že náklady rastú úmerne so zvyšovaním objemovej hmotnosti.

Ako pomôcka pre poznanie jednotlivých modifikácií penobetónov môže slúžiť Technické osvedčenie (TO), ktoré je potrebné pred uzatvorením kontraktu od aplikačnej spoločnosti žiadať.

Podmienky  výroby,  ukladania  a  spracovania

Výroba a čerpanie

Pre spoľahlivé a stabilné dosahovanie požadovanej objemovej hmotnosti penobetónu sa v praxi osvedčilo zariadenie s automatickým, tzn. presným dávkovaním všetkých komponentov. Nepresnosť dávkovania suchých komponentov by nemala presahovať ±1,5 %. Je vhodné používať voľne ložené spojivo (napr. cement) umiestneného na stavbe v transportnom sile. V tomto prípade však musí byť výrobné zariadenie vybavené váhou.

Podstatným činiteľom ovplyvňujúcim objemovú hmotnosť penobetónu je spôsob jeho dopravy na miesto uloženia. Spravidla sa na čerpanie používajú závitovkové čerpadlá. Je potrebné si uvedomiť, že doprava penobetónu do výšky ovplyvňuje výslednú objemovú hmotnosť. Tzn. objemovú hmotnosť penobetónu je potrebné prekontrolovať pri každej zmene dopravnej výšky alebo pri zmene dĺžky dopravných hadíc.

Každá aplikačná spoločnosť má mať výrobný postup a na požiadanie ho stavbe predložiť.

Ukladanie

Pre výber modifikácie penobetónu je dôležitým parametrom teplota podkladu, na ktorý sa má uložiť. Teplota by nemala klesnúť pod +5°C. Zvyšovanie teploty podkladu prináša so sebou možnosť znižovania spotreby suchých komponentov, objemovej hmotnosti a tým aj materiálových nákladov.

Podklad by mal byť upravený tak, aby nemohlo dôjsť k odsatiu zámesovej vody z penobetónu.

Spracovanie

Penobetón použitý ako vyrovnávacia vrstva podlahy má mať takú konzistenciu, aby sa dal spracovať rovnakým spôsobom ako samonivelačný poter. Doba, do kedy je čerstvý penobetón spracovateľný závisí od teploty podkladu, tiež okolitej atmosféry a od nalievanej hrúbky. Nižšie teploty dobu spracovateľnosti spravidla predlžujú. Penobetón aplikovaný v správnych podmienkach má vytvoriť rovný povrch a jeho horná úroveň nesmie počas tuhnutia a tvrdnutia poklesnúť a to ani pri naliatí 40 cm v jednom záťahu.

Kontrola  kvality

Každá spoločnosť produkujúca penobetóny by mala mať vypracovaný Kontrolný a Skúšobný Plán (KSP) a v bežnej dennej praxi by ho mala aj realizovať. Cieľom realizácie Kontrolných postupov uvedených v KSP má byť priebežná kontrola kvality vyrábaného penobetónu a súlad jeho vlastností s TO.

Kontrola teploty podkladu

Teplota podkladu je určujúcim faktorom pre výber modifikácie penobetónu. Má sa merať pred začiatkom práce kontaktným teplomerom priamo na povrchu aplikačnej plochy. Nalievanie nevhodnej modifikácie penobetónu na podchladenú stropnú dosku prináša so sebou spravidla pokles hornej úrovne penobetónu aj o niekoľko centimetrov. Použitie zbytočne „ťažkej“ modifikácie so sebou zase prináša zvyšovanie materiálových nákladov a tým spravidla aj predajnej ceny.

Kontrola objemovej hmotnosti

Pre dosiahnutie očakávanej objemovej hmotnosti penobetónu na mieste spracovania je potrebné aby aplikačná spoločnosť mala pod kontrolou vlastnosti technickej peny (TP). TP vyrobená z rôznych penotvorných koncentrátov má spravidla rôzne vlastnosti. Spôsob kontroly vlastností TP má určovať KSP.

Metodika kontroly objemovej hmotnosti čerstvého penobetónu má byť súčasťou KSP.

Objemovú hmotnosť penobetónu je potrebné kontrolovať pri každej zmene dopravnej výšky a dĺžky dopravných hadíc.

Objemovú hmotnosť pre jednotlivé modifikácie penobetónu v čerstvom stave má určovať Výrobný postup.

Platí pravidlo: O koľko % je objemová hmotnosť čerstvého penobetónu vyššia ako určuje výrobný postup o toľko % menší objem penobetónu je na mieste spracovania. Pre objemovú hmotnosť nižšiu platí to isté len opačne.

V prípade, že objemová hmotnosť v čerstvom stave dosahuje predpísanú hodnotu tak aj pevnosť v tlaku a súčiniteľ tepelnej vodivosti budú mať očakávané hodnoty.

Kontrola tekutosti

Množstvo zámesovej vody výrazne ovplyvňuje výslednú kvalitu penobetónu. KSP má obsahovať KP popisujúci metodiku kontroly tekutosti. Tekutosť sa kontroluje pri začiatku činnosti a tiež pri novej dodávke spojiva. V prípade prevodnenia dochádza k zníženiu únosnosti spodnej vrstvy penobetónu a zbytočnému prevlhčovaniu stavby.

Kontrola rovinnosti

Rovinnosť spracovaného penobetónu má priamy vplyv na kvalitu a ekonomiku poteru. Obzvlášť je to dôležité pri u samonivelačného anhydritového poteru. Pri posudzovaní rovinnosti penobetónu ako vyrovnávacej vrstvy je potrebné prihliadať na jeho vlastnosti. Nerovinnosť by nemala presiahnuť ±5 mm, merané dvojmetrovou latou. Pri hodnotení rovinnosti penobetónu je dôležité zohľadniť povolenú minimálnu hrúbku poteru.

Je vhodné, keď jedna realizačná spoločnosť je dodávateľom vyrovnávacej vrstvy a aj poteru.

Záver

Toto pojednanie malo za cieľ poskytnúť odbornej verejnosti úvodné informácie týkajúce sa hodnotenia kvality produkcie penobetónu. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zástupcovia stavieb majú z tejto problematiky málo informácií čo spravidla spôsobuje zbytočné trenice medzi dodávateľom penobetónu a jeho odberateľom. Zvyšovanie povedomia manažéra stavby o otázkach kvality stavebných výrobkov prispieva k stálemu zlepšovaniu kvality stavby ako celku, čo je záležitosť nanajvýš aktuálna a potrebná.

Text: Ing. Walter Scherfel