Obchodné podmienky spoločnosti WIL&DERS, s.r.o. (ďalej len „OP“) upravujú vzťah spoločnosti WIL&DERS, s.r.o. ako predávajúceho a jeho zákazníkov ako kupujúcich pri predaji betónu a betónových výrobkov.

Spoločnosť WIL&DERS, s.r.o. je predávajúcim betónových produktov ( betónových zmesí ). Pri predaji spolupracuje s certifikovanými výrobcami betónu. Pri predaji betónu využíva E-shop ako prostredie pre objednávanie betónových zmesí.

Kontaktné údaje:

WIL&DERS, s.r.o., so sídlom Garbiarska 18, 080 06 Prešov, IČO: 46 711 651, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vl. č. 26149/P, tel. č.: +421917852394, e-mail: info@betononline.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto OP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim

alebo ktorý vznikol na základe objednávky kupujúceho prijatej predávajúcim (ktorýkoľvek z uvedených

zmluvných vzťahov ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je predaj betónu, poterov a ostatných betónových výrobkov (ďalej len „tovar“). Dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho sa považuje za prijatie objednávky predávajúcim, avšak len v časti dodávky.

1.2 Predmetom zmluvy je najmä povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, odovzdať doklady

k tovaru a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

1.3 Predmetom zmluvy je najmä povinnosť kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu

dohodnutú kúpnu cenu.

2. Objednávanie tovaru:

2.1 Kupujúci zadáva jednotlivé náležitosti kúpnej zmluvy a požadované parametre tovaru do nezáväzného objednávkového formulára na internetovej stránke E-shopu, a to najmä miesto dodania, požadovaný druh tovaru, množstvo tovaru, požadovaný predpokladaný termín dodania tovaru a svoje identifikačné údaje.

2.2 Kupujúci môže pri výbere druhu (vrátane konzistencie) a množstva tovaru využiť pomoc sprievodcu objednaním tovaru na internetovej stránke E-shopu. Akékoľvek rady a odporúčania poskytnuté sprievodcom majú len orientačný charakter, bez znalosti konkrétnych podmienok stavby a nezakladajú prípadnú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú výberom nesprávneho množstva alebo nevhodného druhu tovaru na základe rád a odporúčaní sprievodcu.

2.3 Objednávka kupujúceho prostredníctvom nezáväzného objednávkového formulára sa považuje za návrh kúpnej zmluvy adresovaný predávajúcemu. Predávajúci po obdržaní objednávkového formulára zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári cenovú ponuku tovaru špecifikovaného v objednávkovom formulári. Po akceptovaní cenovej ponuky sa objednávka stáva záväzná, a zároveň je týmto momentom uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci následne vystaví a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zálohovú faktúru, po uhradení ktorej v zmysle týchto OP dôjde k dodaniu tovaru.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť resp. neprijať nezáväzný objednávkový formulár a v ňom obsiahnuté parametre požadované kupujúcim, najmä z dôvodu nemožnosti ich splnenia.

3. Druh, akosť, množstvo, čas dodania

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhu, akosti, balení a v termíne tak ako určuje zmluva a tieto OP.

3.2 Druh tovaru si kupujúci zvolí priamo zadaním požadovaného druhu tovaru v nezáväznom objednávkovom formulári alebo môže využiť sprievodcu objednaním tovaru na internetovej stránke E-shopu. Označenie druhu tovaru musí zodpovedať platným technickým normám.

3.3 V rámci druhu tovaru zvolí kupujúci požadovaný stupeň konzistencie tovaru, a to S1-zavlhlá,S2-mäkká,S3-veľmi mäkká, S4-tekutá alebo S5-veľmi tekutá.

3.4 Kupujúci v rámci druhu tovaru zvolí aj veľkosť maximálneho zrna kameniva, a to Dmax – 4mm, Dmax – 8mm, Dmax – 16 mm.

3.5Množstvo tovaru uvedené v zmluve je len predpokladané. V prípade dodania väčšieho množstva tovaru ako uvedeného      v zmluve, sa aj na dodanie tohto väčšieho množstva vzťahuje zmluva a tieto OP. 

3.6 Konkrétne množstvo tovaru, ktoré sa má dodať a konkrétny termín jeho dodania určuje kupujúci požiadavkou na odber tovaru, ktorá musí byt v súlade so zmluvou a týmito OP, a musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: trieda tovaru, množstvo tovaru, množstvo tovaru spracované za hodinu, konkrétny termín a miesto dodania, určenie osoby oprávnenej za kupujúceho prevziať tovar, typ čerpadla (v prípade objednávky čerpania). Len v prípade prijatia (odsúhlasenia) požiadavky na odber tovaru predávajúcim, je predávajúci povinný dodať tovar, inak predávajúci nie je povinný dodať tovar.

3.7 Požiadavky na odber tovaru možno zadávať len v pracovné dni v pracovnom čaše od 07.00 do 15.00 hod. prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na internetovej stránkewww.betononline.sk.

3.8 Sortiment jednotlivých druhov (názvov) tovaru je uvedený na internetovej stránke predávajúceho www.betononline.sk.

3.9 V zmluve, resp. objednávke tovaru, je kupujúci povinný uviesť pravdivo, úplne a presne všetky povinné údaje, vrátane svojich identifikačných údajov (názov, sídlo a identifikačné číslo v prípade právnickej osoby, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby) a kontaktných údajov (e-mailová adresa, telefónne číslo) a potvrdiť pristúpenie k zmluvným podmienkam podľa zmluvy a OP. Kupujúci odoslaním zmluvy, resp. vyplnenej objednávky potvrdzuje, že sa mal možnosť dôkladne oboznámiť so všetkými zmluvnými podmienkami a právami a povinnosťami, ktoré sa uzatvorením zmluvy zaväzuje plniť. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akúkoľvek škodu spôsobenú uvedením nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov uvedených v zmluve. Predávajúci je oprávnený uskutočnenie objednávky a totožnosť kupujúceho overiť na kontaktnej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, a to kedykoľvek, aj pri dodaní tovaru. Kupujúci je povinný predložiť na požiadanie predávajúceho svoje identifikačné doklady (OP, originál výpisu z OR, ŽR), pokiaľ predávajúci má pochybnosti o pravdivosti, úplnosti či presnosti údajov uvedených Kupujúcim v zmluve alebo o totožnosti kupujúceho. V prípade, ak objednávka alebo totožnosť kupujúceho nebude potvrdená, je predávajúci oprávnený objednávku neakceptovať a tovar kupujúcemu nevydať.

3.10 Kvalitatívne tovar zodpovedá platným technickým normám a ostatným zákonným požiadavkám, najmä spĺňa kvalitatívne a iné požiadavky stanovené európskou normou STN EN 206 vzťahujúcou sa na konštrukcie betónované na stavbe, prefabrikáty a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Na požiadanie kupujúceho predávajúci predloží kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny tovaru príslušný certifikát preukázania zhody vydaný príslušnou autorizovanou osobou alebo protokol o kontrolnej skúške tovaru.

3.11 Kupujúci je povinný zabezpečiť ošetrovanie tovaru v súlade s európskou normou STN EN 13670 (Zhotovovanie betónových konštrukcií) vzťahujúcou sa na konštrukcie betónované na stavbe, prefabrikáty a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb, najmä je povinný postupovať v súlade s čl. 8.5 Ošetrovanie a ochrana tejto normy.

3.12Zmluva sa považuje za splnenú s toleranciou dodaného množstva tovaru v rozmedzí ± 5 % na

jednotlivú dodávku. Dodanie tovaru s takouto prípustnou odchýlkou sa považuje za riadne dodanie tovaru bez vád, ktoré nemá vplyv na výšku kúpnej ceny.

3.13 Tovar bude kupujúcemu dodaný po vzájomnej dohode zmluvných strán v lehote určenej v zmluve a potvrdenej predávajúcim. Povinnosť dodať tovar včas splní predávajúci v prípade dodania tovaru s odchýlkou 120 minút. V prípade objednania väčšieho množstva tovaru, ktorý vyžaduje jeho dodanie viacerými dopravnými prostriedkami (domiešavačmi) na miesto dodania určené kupujúcim, sa termín dodania tovaru primerane predlžuje o čas potrebný na vykonanie vykládky tovaru a čas dopravy, v takom prípade môžu byť jednotlivé dodávky a presné dojazdy jednotlivých dopravných prostriedkov prerokované medzi kupujúcim a predávajúcim telefonicky.

4. Miesto dodania, spôsob dodania

4.1 Dodanie tovaru sa uskutoční podľa zmluvy:

a) jeho daním k dispozícii na prevádzkach (betonárňach) predávajúceho, colne neprerokovaný na  vývoz (doložka EXW INCOTERMS 2010 – v takom prípade nebezpečenstvo straty a škody na veci, ako aj akékoľvek náklady a riziká spojené s dodávkou tovaru, prechádzajú na kupujúceho v prevádzke predávajúceho v okamihu, kedy je tovar pripravený na prevzatie kupujúcim; náklady na dopravu tovaru na miesto určenia znáša v celom rozsahu kupujúci)

b) jeho dodaním na miesto určené kupujúcim, pričom predávajúci znáša náklady na dopravu do miesta dodania (doložka CPT INCOTERMS 2010, – v takom prípade nebezpečenstvo straty a škody na veci prechádza na kupujúceho už okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu, náklady na prepravu tovaru na miesto určenia znáša predávajúci, ktorý zároveň vyberá dopravcu).

4.2 Kontaktné údaje pre odber tovaru a zadávanie požiadaviek na odber tovaru sú uvedené na  jednotlivých prevádzkach (betonárňach) predávajúceho alebo internetovej stránke www.betononline.sk.

4.3 Pokiaľ nebude osobitne dojednané inak, miesto dodania tovaru sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a musí byť dostupné po pozemných komunikáciách pre dopravu požadovaného druhu a množstva tovaru, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený dodanie tovaru odmietnuť. Kupujúci zodpovedá za to, aby miesto dodania tovaru bolo v zmluve určené v súlade s týmto ustanovením, v opačnom prípade zodpovedá predávajúcemu za akúkoľvek spôsobenú škodu.

4.4 V prípade dohody zabezpečí predávajúci aj dopravu tovaru a čerpanie tovaru. Predávajúci vykonáva dopravu tovaru sám alebo prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru cestnou dopravou domiešavačmi s rôznym objemom až do 8 m3.

4.5 V prípade, ak odber tovaru z expedičných miest predávajúceho vykonáva kupujúci vlastnou dopravou resp. svojim zmluvným dopravcom, je povinný zabezpečiť v priestoroch predávajúceho dodržiavanie platných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, dopravných predpisov, a interných predpisov predávajúceho o bezpečnosti a obsluhe zariadení a o pohybovaní sa v priestoroch predávajúceho.

4.6 V prípade odmietnutia kupujúceho resp. jeho zmluvného dopravcu oboznámiť sa s internými predpismi predávajúceho, je predávajúci oprávnený neumožniť vstup takejto osobe do priestorov predávajúceho. V prípade porušenia platných právnych predpisov alebo interných predpisov kupujúcim a/alebo jeho zmluvným dopravcom, je predávajúci oprávnený takúto osobu dať vyviesť/vykázať z priestorov predávajúceho.

4.7 V prípade dopravy tovaru kupujúcim alebo jeho zmluvným dopravcom je kupujúci povinný   zabezpečiť pred výjazdom z prevádzky (betonárne) očistenie vozidla a v prípade znečistenia komunikácie je povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť. Ak sa tak nestane, kupujúci je povinný

uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil na odstránenie tohto znečistenia.

4.8 Dokladom potvrdzujúcim prevzatie tovaru je najmä dodací list, nákladný list, vážny protokol alebo  iný obdobný dokument.

4.9 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru.

4.10 Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnený zástupca kupujúceho uvedený v zmluve, resp. v prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu je tovar dodaný jeho odovzdaním ktorémukoľvek pracovníkovi  prítomnému na stavbe (CPT) alebo šoférovi vozidla (EXW). Ak bolo prevzatie tovaru z dôvodov nie na strane predávajúceho kupujúcim odmietnuté, považuje sa tovar za dodaný okamihom odmietnutia       a kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu.

4.11 Pri odovzdaní tovaru je kupujúci resp. jeho oprávnený zástupca a v prípade jeho neprítomnosti ktorýkoľvek prítomný pracovník na stavbe povinný prezrieť tovar a všetky vady zistiteľné pri preberaní uviesť v dodacom liste resp. nákladom liste, vážnom protokole alebo inom obdobnom dokumente.

4.12 V prípade že predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na miesto dodania, je kupujúci povinný  zabezpečiť vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru predávajúcim. V prípade, že kupujúci  nezabezpečí vhodné podmienky na plynulé vyloženie tovaru predávajúcim, najmä ak nezabezpečí dopravnú dostupnosť pre domiešavač s hmotnosťou najmenej 12 000 kg, prerušenie či obmedzenie dopravnej prevádzky na pozemných komunikáciách a tomu zodpovedajúce dopravné značenie, následné očistenie pozemných komunikácií, zjazdnosť a prístupnosť pozemných komunikácií, bezpečné a vhodné státie na umiestnenie dopravných mechanizmov, povolenie vjazdu dopravných prostriedkov a mechanizmov, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, prítomnosť oprávnených osôb na prevzatie tovaru alebo ak z akéhokoľvek dôvodu v dôsledku konania, opomenutia konania, porušenia právnej povinnosti alebo neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho alebo z akýchkoľvek dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá nedôjde k plynulému vyloženiu tovaru v obvyklom čase a predlží sa tým obvyklý čas (15 minút od príchodu) vykládky tovaru, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu za každých aj začatých 15 minút nad obvyklý čas nad vykládku sumu vo výške 11,- EUR bez DPH. V prípade, že nebude vôbec možné, aby vozidlo predávajúceho došlo na miesto určenia alebo v prípade nevyloženia celého množstva tovaru, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na zaplatenie ceny tovaru ako aj na náhradu vynaložených nákladov, najmä znehodnotenie tovaru ako odpadu a náklady dopravy. Taktiež je kupujúci povinný zabezpečiť potrebné umytie dopravných prostriedkov priamo na mieste dodania tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pozemných komunikácií, časti budov, pozemkov a vodných plôch, prípadné znečistenie odstrániť, inak zodpovedá za ujmu tým spôsobenú.

5. Balenie tovaru

5.1 Tovar je kupujúcemu dodávaný vo voľne loženom stave ako čerstvá betónová zmes.

6 Ceny tovaru a ostatných služieb

6.1 Kúpne ceny tovaru a ostatných služieb dodávaných a poskytovaných predávajúcim sú dohodnuté  v zmluve; resp. v potvrdenej objednávke, prípadne vyplývajú z cenníka predávajúceho. Do celkovej ceny tovaru môžu byť zahrnuté poplatky za predĺženú dobu vykládky tovaru, stojné, za dodanie tovaru mimo pracovnej doby, letný alebo zimný príplatok, poplatok za plné nevyťaženie prepravujúceho vozidla, poplatky za súvisiace služby, a to napr. čerpanie betónu, uloženie betónu atď. a iné poplatky tak, ako to vyplýva zo zmluvy, týchto OP alebo cenníka predávajúceho.

6.2 Ak nie je dohodnuté inak, ceny v zmluve a týchto OP sú uvedené bez DPH a k týmto cenám bude účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.

6.3 Zmluvné strany sa môžu v zmluve dohodnúť na platobnom bonuse z ceny tovaru, za jednotlivý  kalendárny mesiac alebo iné obdobie (ďalej len „hodnotené obdobie“), vo výške dohodnutej v zmluve za m3 vyfakturovaného tovaru, avšak len za tú jednotlivú faktúru vystavenú za dodaný tovar, pri ktorej

kupujúci splnil všetky nasledovné podmienky:

a)faktúra bola uhradená kupujúcim v plnej výške v hodnotenom období,

b)kupujúci nie je ani nebol v omeškaní so zaplatením faktúry v hodnotenom období.

Na poskytnutie platobného bonusu nie je právny nárok.

V prípade, že kupujúci je alebo bol v omeškaní so zaplatením jednotlivej faktúry čo i len jeden deň v  hodnotenom období, žiadny platobný bonus za danú faktúru mu poskytnutý nebude.

V prípade, že je kupujúci ku ktorémukoľvek dňu v hodnotenom období v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry, žiadny platobný bonus za hodnotené obdobie mu poskytnutý nebude.

Platobný bonus bude vyúčtovaný formou dobropisu po každom jednotlivom hodnotenom období a to najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po hodnotenom období.

6.4 V prípade dodania tovaru mimo pracovnej doby je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu príplatok k cene tovaru vo výške dohodnutej v zmluve alebo uvedenej v cenníku.

6.5 V prípade dodania tovaru pri vonkajšej teplote pod 5°C (nad 30°C) sa k cene tovaru účtuje zimný príplatok (letný príplatok) vo výške dohodnutej v zmluve alebo uvedenej v cenníku.

6.6 V cene tovaru dohodnutej v zmluve pri doložke CPT/ je zahrnutá doprava tovaru na jedno miesto dodania určené kupujúcim pri plnom naložení (vyťažení) prepravujúceho vozidla. V prípade nie plného naloženia (vyťaženia) prepravujúceho vozidla, má predávajúci právo doúčtovať cenu dopravy podľa zmluvy alebo cenníka. V cene tovaru nie je zahrnuté ani stojné pri vykládke tovaru na mieste dodania (stavbe) a čerpanie tovaru.

6.7 V cene tovaru dohodnutej v zmluve pri doložke EXW nie je zahrnutá doprava tovaru z prevádzky na miesto určené kupujúcim a späť, ani stojné pri nakládke tovaru na prevádzke (betonárni) a vykládke tovaru na mieste dodania (stavbe), ani čerpanie tovaru.

6.8 V prípade zrušenia požiadavky na odber tovaru je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady vzniknuté do okamihu zrušenia požiadavky a to najmä náklady na dopravu (zbytočný výjazd), čerpanie, vyrobený tovar.

6.9 Čerpanie sa účtuje od príchodu čerpadla na stavbu až po odchod čerpadla zo stavby, pričom za rozloženie čerpadla sa účtuje polhodina výkonu a za zloženie čerpadla sa účtuje tiež polhodina výkonu.

7. Platobné podmienky

7.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu zálohovo t.j. vopred, inak predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu. Kúpna cena sa platí v hotovosti (max. do výšky 5000 EUR) alebo bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry (zálohovej faktúry) vopred pred dodaním tovaru.

V prípade zaplatenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom sa kúpna cena považuje za zaplatenú až jej pripísaním na účet predávajúceho.

7.2 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na základe zmluvy alebo OP, je predávajúci oprávnený:

a) požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj

začatý deň omeškania,

b) okamžite zastaviť dodávky tovaru a služieb,

c) odstúpiť od zmluvy.

7.3 Kupujúci môže vrátiť faktúru do dňa splatnosti k oprave, resp. doplneniu:

a)ak faktúra obsahuje nesprávne údaje,

b)ak na faktúre chýbajú náležitosti podľa platných právnych predpisov.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu v lehote splatnosti faktúry, že nesúhlasí s fakturovanou sumou, bude sa to považovať za uznanie fakturovanej sumy bez výhrad.

7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že kupujúci neodoberie tovar                  v dohodnutých termínoch a množstvách.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar v prípade, ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.

7.7 Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto OP s akoukoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu.

7.8 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti nebude predávajúci opravovať základ dane a daň v zmysle § 25 ods. 6 z. c.222/2004 Z.z. o DPH.

7.9 Kupujúci môže udeliť predávajúcemu súhlas s elektronickou fakturáciou, kde si upravia podmienky vystavovania a doručovania faktúr, ktoré majú prednosť pred týmito OP.

7.10 Predávajúci je povinný už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v prípade, ak nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo tovar nebol dodaný alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, ak k týmto skutočnostiam došlo z dôvodov na strane predávajúceho, vrátiť na bankový účet uvedený kupujúcim.

8.Zodpovednosza vady a reklamácie, odstúpenie od zmluvy

8.1           Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov.

8.2            Reklamácia vady tovaru musí byt doložená dokumentáciou preukazujúcou vady tovaru.

8.3   Pri dodávkach tovaru nie je možné reklamovať odchýlky od deklarovanej hmotnosti do +/– 5% na jednu dodávku (domiešavač).

8.4            Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu odber vzoriek reklamovaného tovaru.

8.5   Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne nedostatky tovaru len za predpokladu, že bezprostredne pri dodaní tovaru boli zhotovené skúšobné vzorky tovaru za prítomnosti predávajúceho alebo výrobcu príp. osôb nimi poverených. Kupujúci je povinný zachovať reklamovanú dodávku tovaru (nespotrebovať alebo odstrániť) až do okamihu konečného vybavenia reklamácie a umožniť a strpieť odobratie skúšobnej vzorky.

8.6            Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality tovaru najmä v nasledovných prípadoch:

a) pri nezaistení v mieste dodania tovaru bezprostredného a kvalitatívneho uloženia, spracovania a ošetrenia v súlade s platnými normami a správnymi technologickými postupmi pre spracovanie betónu,

b) pri vykládke tovaru dlhšej ako 30 minút od príchodu domiešavača na stavbu, pokiaľ k predlženiu

vykládky nedošlo z viny predávajúceho,

c) pri vykládke tovaru dlhšej ako je doba spracovateľnosti tovaru uvedená na dodacom liste, ktorá sa

počíta od nakládky tovaru, pričom kupujúci musí mat minimálne 15 minút na vykládku tovaru, pokiaľ

k predlženiu vykládky nedošlo z viny predávajúceho,

d) pri zásahu kupujúceho do zloženia tovaru, najmä pridaním vody, prísad do betónu, atd., a to aj na žiadosť kupujúceho

e) pri zmiešaní tovaru s tovarmi od iných dodávateľov,

f) v prípade nesprávneho spracovania a ošetrenia tovaru kupujúcim v rozpore s platnými STN,

g) v prípade nesprávnej voľby triedy betónu alebo jeho zloženia,

h )pri preprave tovaru kupujúcim alebo ním zvoleným dopravcom,

8.7 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:

a) ak boli spôsobené premiestňovaním tovaru v mieste dodania a jeho manipuláciou za použitia nevhodných mechanických prostriedkov iných ako odporúčaných výrobcom,

b) v prípade, že kupujúci odmietne prístup technológa predávajúceho alebo výrobcu za účelom overenia vzniknutých vád.

8.8 Reklamáciu tovaru je kupujúci oprávnený uskutočniť písomne na adrese sídla predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje doručenie reklamácie predávajúcemu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto OP.

8.9 Nároky kupujúceho z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy (v prípade ak predávajúci vedel v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že kupujúci nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy):

a) na odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,

b) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,

c) odstúpiť od zmluvy.

8.9.1 Kupujúci je oprávnený zvoliť si niektorý z nárokov uvedených v bode 8.9 týchto OP za predpokladu, že ho oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku včas, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.10 Nároky kupujúceho z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy:

a) dodanie chýbajúceho tovaru alebo odstránenie ostatných vád tovaru

b) zľavu z kúpnej ceny

8.10.1 Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť dodaním náhradného tovaru.

8.10.2 Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, iba ak predávajúci oznámi, že vady neodstráni.

8.10.3 Dokiaľ kupujúci neurčí dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie vád tovaru alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok dodatočnej primeranej lehoty podľa 8.10.2 týchto OP.

8.10.4 Ak predávajúci neodstráni vady tovaru dodatočnej primeranej lehote podľa 8.10.2 alebo 8.10.3 môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty predávajúcim alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

8.11 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tj. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, kupujúci má právo:

–  ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.12 Vzhľadom na povahu tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a ktorý môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do doby, než dôjde k začatiu výroby tovaru, v pochybnostiach najneskôr           8 hodín pred požadovaným termínom dodania tovaru. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tú časť plnenia, s ktorej výrobou už bolo začaté. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá ani povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu odplatu za tovar a služby, ktoré mu boli poskytnuté do momentu odstúpenia.

8.13 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak nebude schopný dodať tovar alebo v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

9. Záruka za akosť

9.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že dodaný tovar spĺňa zloženie a iné požiadavky na akosť zodpovedajúcej zmluve, záväzným technickým normám a technickému označeniu na druh tovaru. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, záruku za akosť v dĺžke 24 mesiacov, v ostatných prípadoch kupujúcemu záruku na akosť v dĺžke 12 mesiacov. Záruka na akosť sa vzťahuje len na vady tovaru spočívajúce v tom, že dodaný tovar je dodaný v inej, než dohodnutej kvalite a nie sú naplnené dôvody pre vylúčenie zodpovednosti za vady.

10. Vyššia moc

10.1 Predávajúci garantuje v zmluve a v týchto OP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä nepredvídaná zmena počasia (napr. vonkajšia teplota pod +5°C alebo nad +30°C), prírodná katastrofa, požiar, havária, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zriadení (betonárni), dopravná kolízia, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a OP sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.2 Tieto OP sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi WIL&DERS, s.r.o. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na druhej strane, pričom v prípade ich vzájomného rozporu má prednosť zmluva. Predávajúci je oprávnený tieto OP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Predávajúci potvrdením objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito OP a potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy dôkladne oboznámil s ich obsahom.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo OP sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete alebo na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries.

11.4 Všetky písomnosti doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo OP sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím tretieho dna odo dna ich odoslania doporučene na dohodnutú adresu, a to bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti dozvedel alebo či sa písomnosť dostala do dispozície adresáta. V prípade, že dôjde k prevzatiu písomnosti adresátom pred uplynutím tretieho dňa, považuje sa za deň doručenia tento skorší deň prevzatia písomnosti adresátom. Faktúry nie je potrebné zasielať doporučene.

11.5 Kupujúci ako fyzická osoba resp. fyzické osoby konajúce v mene kupujúceho v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov udeľujú svoj výslovný súhlas predávajúcemu na používanie a spracovanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve alebo inak poskytnutých predávajúcemu,v rozsahu vyplývajúcom zo zmluvy, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e­mailová adresa a telefónne číslo, na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti zmluvy až do vysporiadania všetkých práv a povinností zo zmluvy, a to na účel ich spracovania predávajúcim vo vlastnom informačnom systéme a na účely plnenia zmluvy.Kupujúci zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely, t.j. pre účely ponúkania produktov a služieb predávajúcim, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Zákazník berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v písomnej forme.

11.6 Kupujúci podpisom na zmluve udeľuje predávajúcemu právo na zverejnenie obchodného mena kupujúceho a skutočnosti, že kupujúci je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, vrátane názvu projektu (bez zverejnenia konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu), na účely vykonávania marketingových činnosti predávajúceho. Kupujúci súhlasí s poskytnutím údajov tvoriacich bankové tajomstvo exekútorovi.

11.7 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je za účelom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu medzi zmluvnými stranami oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na orgáne alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, za podmienok upravených zákonom č. 391/2015 Z. z. Takýto kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci odpovedal zamietavo alebo neodpovedal ani do 30 dní odo dňa odoslania na žiadosť kupujúceho o vykonanie nápravy , ktorá bola podaná z dôvodu, že kupujúci nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné; oprávnená právnická osoba môže stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť päť eur vrátane DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť okrem iného vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur , ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal.

11.8 Predávajúci podpisom na zmluve potvrdzuje, že s kupujúcim uzavrel zmluvu výslovne s tým, že nebudú porušené žiadne protikorupčné právne predpisy alebo predpisy trestného práva. Akékoľvek porušenie týchto povinností kupujúcim sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, ktoré predávajúceho oprávňuje kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.

11.9 Kupujúci dáva predávajúcemu neodvolateľný súhlas na zverejnenie svojho obchodného mena, sídla, IČO a dlžnej sumy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny .

11.10 Tieto OP a zmluva sa riadia slovenským právom. V prípade, že zmluva obsahuje medzinárodný prvok, je miestne príslušným súd určený podľa sídla predávajúceho. V prípade viacerých jazykových verzií týchto OP alebo zmluvy, má vždy prednosť znenie OP a zmluvy v slovenskom jazyku.

11.11 Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 1.4.2016.